Pracovní skupiny asociace

Pracovní skupina pro recyklační poplatky, ekomodulaci a ekodesign

Cílem pracovní skupiny je dlouhodobě udržitelné nastavení struktury a výše příspěvku na budoucí recyklaci výrobků tak, aby byla plně zajištěna životaschopnost procesů a principů logistického zajištění, třídění a zpracování vysloužilých výrobků.

Pracovní skupina pro refundace recyklačních poplatků

Cílem pracovní skupiny je prosazování rovných podmínek na trhu pro subjekty, které jsou tržně znevýhodňovány tím, že vybrané výrobky, na něž došlo k odvedení příspěvků na budoucí likvidaci a byly vyvezeny k uvedení na trh mimo území ČR, jsou zatíženy duplicitní platbou recyklačního poplatku. Cílem skupiny je dosažení dodržování platné legislativy ČR v rozsahu jeho definice a smyslu ochrany životního prostředí a zajištění transparentních podmínek v minimálně nutné úrovni.

Pracovní skupina pro zpětný odběr a oddělený sběr

Cílem pracovní skupiny je nastavení dlouhodobě efektivních principů fungování míst zpětného odběru ve vazbě na motivaci konečných uživatelů odevzdávat vysloužilé výrobky na tato místa.

Pracovní skupina pro cirkulární ekonomiku – podporu recyklace

Pracovní skupina zabývající aplikací principů cirkulární ekonomiky do prostředí národního hospodářství a hospodaření s neobnovitelnými zdroji, druhotnými surovinami. Cílem skupiny je vyhledávat řešení stimulující národní recyklační průmysl k maximalizaci recyklace.

Pracovní skupina pro ekologickou likvidaci spotřebního materiálu tiskáren

Cílem pracovní skupiny je nastavení dlouhodobě efektivních principů pro zajištění vhodného způsobu zpětného odběru tiskových tonerových a inkoustových kazet za účelem jejich ekologické recyklace, případně opětovného použití.

Pracovní skupina pro autorské poplatky

Pracovní skupina zabývající se monitoringem současné situace na trhu v ČR v oblasti autorských poplatků a dopadů legislativního nastavení do podnikatelského prostředí.

Legislativní rámec

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Tento zákon upravuje provádění převodů peněžních prostředků na území ČR i v zahraničí, vydávání a užívání elektronických platebních prostředků, vznik a provozování platebních systémů v jakékoli měně a práva a povinnosti jejich účastníků.

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Transpozice směrnice RoHS 2011/65/EU byla zapracována do Nařízení vlády 481/2012 s účinností od 2. 1. 2013.

Vyhláška č. 249/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.

1. 8. 2012 vstoupila v účinnost vyhláška č. 249/2012, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Základní registry jsou jedním z infrastrukturních projektů současného e-governmentu. Podstatou tohoto projektu je vytvoření 4 základních registrů veřejné správy, kde se budou soustřeďovat nejdůležitější údaje o občanech, cizincích, právnických osobách a orgánech veřejné moci. Systém základních registrů by měl tvořit páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňovat sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy tak, aby občan nemusel dokládat údaje, které jsou o něm vedený v příslušném registru.

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Trestní zákoník je platná právní norma trestního práva hmotného.

Zákon č. 300/2008 Sb., o datových schránkách

Datové schránky představují obdobu e-mailové schránky, která však zajišťuje státem garantované doručování dokumentů v rámci všech druhů řízení. Všechny orgány moci jsou obecně povinny doručovat písemnosti do datové schránky osobám, které ji mají založenou, až na zákonem stanovené výjimky, jako např. mapové podklady.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) podrobně rozpracovávají postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek; přitom však zachovává rovnováhu mezi principem transparentnosti a proporcionality (u podlimitních zakázek je možnost výrazného zkrácení lhůt a menší administrativní náročnost).

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Tento zákon přináší regulaci digitální dividendy a digitálního vysílání.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon o odpadech upravuje problematiku předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním, a to tak, aby byla dodržována ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Snaží se o trvale udržitelný rozvoj a eliminaci negativních dopadů souvisejících s využíváním přírodních zdrojů. Mimo to pak zákon řeší práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a také roli orgánů veřejné správy v něm.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Zákon o informačních systémech veřejné správy stanoví práva a povinnosti správců informačních systémů veřejné správy (ISVS) a dalších subjektů, jež souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. V návaznosti na to upravuje působnost Ministerstva vnitra jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Zákon vytváří podmínky, aby kvalitní informační systémy byly dobrým nástrojem pro výkon veřejné správy.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském

Autorský zákon upravuje práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským (práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Single-Use Plastics Directive (SUP) – směrnice EU pro jednorázové plasty

Směrnice EU týkající se omezení jednorázově používaných plastů a plastových výrobků – 2019/904/EU.

Circular Economy Package (CEP) – balíček oběhového hospodářství EU

Směrnice, která mění směrnici o odpadech – 2018/851/EU.

Směrnice, která mění směrnici o obalech – 2018/852/EU.

Směrnice, která mění směrnici o skládkách odpadů – 2018/850/EU.

Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – 2018/849/EU.

Směrnice 2011/65/EU byla znovelizována směrnicí 2012/50/EU a 2012/51/EU

Tyto novely se týkají použití olova a kadmia – 2012/50/EU a 2012/51/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Směrnice obsahující zdokonalená pravidla týkající se sběru a zpracování elektronického odpadu – 2012/19/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – 2011/65/EU.

Užitečné odkazy

OECD Environmental Performance Review 2018 – Czech Republic

Sumární informace OECD o stavu životního prostředí v ČR za rok 2018.

EWRN

European WEEE Registers Network je nezávislou organizací národních regulátorů implementujících EU směrnice v oblasti elektrozařízení.

EUR-Lex

Přístup k právu Evropské unie na jednom místě v přehledné a aktualizované podobě.

IMPEL

Implementation and Enforcement of Environmental Law je síť Evropské unie pro zavádění a prosazování práva životního prostředí. IMPEL byl založen v roce 1992.

EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Jejím úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Je jedním ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.

Directorate-General for Environment

Directorate-General for Environment zavádí a definuje novou legislativu v oblasti životního prostředí a zajišťuje, aby schválená opatření byla skutečně zaváděna do praxe v členských státech.

Zákony pro lidi

Veřejně dostupný a aktualizovaný seznam legislativních předpisů České republiky.

Ministerstvo životního prostředí

Veřejně dostupné webové stránky ministerstva životního prostředí.

Internetové stránky integrovaného systémuodpodového hospodářství (ISOH).

Internetové stránky České informační agentury životního prostředí (CENIA) a stránky Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Veřejně dostupné webové stránky ministerstva průmyslu a obchodu.

Věstník veřejných zakázek

Internetové sránky ministerstva pro místní rozvoj s věštníkem veřejných zakázek.

Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Portál umístěný na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Třetí ruka

Internetové stránky přibližují a vysvětlují problematiku složek ŽP veřejnosti, reaguje na aktuální témata včetně legislativních změn.

Enviweb

Jeden z nejvyhledávanějších informačních zdrojů v oboru životního prostředí.

Průmyslová ekologie

Měsíčník pro průmysl a jeho působení na životní prostředí.

Komunální ekologie

Měsíčník pro komunální životní prostředí.