ZÁKLADNÍ INFORMACE

AITAT sdružuje právnické osoby na základě dobrovolného zájmu především o informační technologie a telekomunikace. Asociace byla založena v roce 2010 významnými subjekty na trhu informačních a komunikačních technologií.

AITAT je apolitické sdružení, organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, či jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných zájmů a prosazování prospěšných zájmů.

Zájmové sdružení právnických osob AITAT bylo registrováno u Magistrátu hlavního města Prahy pod č. reg. 16/10 a zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 58864.

Představenstvo sdružení
  • Ing. Jiří Trnka, člen představenstva AITAT
  • Ondřej Rybyšar, člen představenstva AITAT

CÍLE ASOCIACE

  1. Ochrana a prosazování společných cílů členů sdružení v oblasti legislativy, exekutivy, výkonu samosprávy a při stanovování pravidel vztahujících se k informačním technologiím a telekomunikacím se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí.
  2. Reprezentování společných zájmů při prosazování všech moderních informačních a komunikačních technologií ve společnosti.
  3. Přispívání k rozvoji podnikatelských aktivit a hospodářských zájmů členů sdružení, zastupování jejich zájmů v podnikatelských seskupeních, dbaní na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí, organizování předávání odborných informací a zastupování v mezinárodním styku.
  4. Poskytování poradenské, přednáškové, publikační, expertní a jiné osvětové činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to zejména se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Členem sdružení se může stát právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a právnická osoba registrovaná ve státech Evropské Unie. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba.

Žádost o členství si vyžádejte na sekretariátu sdružení, včetně všech doprovodných informací potřebných k podání Vaší žádosti. Po jejím zpracování Vás budeme informovat o dalším postupu. Řádně vyplněná žádost bude posouzena představenstvem AITAT na nejbližším zasedáním.

Mezi nejvýznamnější členy AITAT náleží společnosti (abecedně):

  • AT Computers a.s
  • DNS a.s.
  • eD system a.s.
  • SWS a.s.

DOKUMENTY

Stanovy zájmového sdružení právnických osob AITAT